Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

FROS ZPS s.r.o.

se sídlem Otice K Rybníčkům 455, PSČ 747 81, IČ 268 03 291,

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26436

www.fros.czwww.froseshop.cz

 

 

Článek 1

Preambule

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v obchodně – právní vztahy s obchodní společností FROS ZPS s.r.o., IČ 268 03 291, se sídlem Otice K Rybníčkům 455, PSČ 747 81 (dále jen „dodavatel“). Obchodně – právními vztahy dle předchozí věty se rozumí zejména, nikoli však pouze, vztahy založené kupními smlouvami, smlouvami o dílo či jinými smlouvami o dodávkách zboží a služeb. Vymezení jednotlivých výrobků a materiálů nabízených dodavatelem jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku a katalogu výrobků a služeb poskytovaných dodavatelem (dále též jen „zboží“). Tyto aktuální ceníky a katalogy dodavatele jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a to vždy ve znění k datu, kdy byla uzavírána smlouva. Tyto aktuální ceníky a katalogy  jsou vždy v aktuálním znění umístěny na veřejně dostupné webové prezentaci společnosti www.fros.cz a www.froseshop.cz.

 

Článek 2

Uzavírání jednotlivých smluv

2.1Jednotlivé smlouvy uzavírané mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé budou uzavírány takto:

2.1.1na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy anebo jiné smlouvy o dodávce zboží obsahující minimálně předmět smlouvy a kupní cenu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky;

2.1.2na základě objednávky, vycházející z předem dohodnutých obchodních podmínek a aktuálních ceníků, kdy odběratel zašle dodavateli písemnou objednávku (možno i elektronicky faxem nebo emailem) obsahující identifikační údaje odběratele, kontaktní osobu, objednané zboží, technické parametry či jiné požadavky vůči dodavateli. Objednávku lze učinit i osobně nebo telefonicky.

2.1.3na základě objednávky přes uživatelský účet odběratele vycházející z předem dohodnutých obchodních podmínek a aktuálních ceníků, kdy odběratel přes svůj uživatelský účet zašle dodavateli elektronickou objednávku obsahující objednané zboží, technické parametry či jiné požadavky vůči dodavateli. Uživatelský účet si odběratel může založit registrací na webové stránce www.froseshop.cz . Účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Založení je dobrovolné a odběratel může kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.

2.1.4dodavatel zašle odběrateli, v návaznosti na jeho poptávku, konkrétní nabídku jednotlivých položek či specifikaci technického řešení s konkrétním oceněním zboží (není-li stanoveno jinak, má se za to, že cena je bez DPH); nebude-li cena v nabídce dodavatele obsažena, má se za to, že došlo k dohodě o ceně, zboží dle aktuálního ceníku dodavatele k datu doručení objednávky odběratele dodavateli. Součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, na což je povinen dodavatel upozornit odběratele odkazem na jejich umístění na svých webových stránkách www.fros.cz anebo přiložením podmínek k emailu;

2.1.5okamžikem potvrzení nabídky dodavatele odběratelem dochází k uzavření kupní smlouvy. Případné změny či odchylky uvedené v potvrzení objednávky zavazují dodavatele pouze v případě, jestliže s těmito vysloví souhlas ve stejné formě, v jaké uzavřel smlouvu. Písemná forma je splněna rovněž v případě, kdy je objednávka a akceptace realizována emailovou zprávou.

2.2Má se za to, že při akceptaci nabídky dodavatele odběratelem se odběratel seznámil se všemi vlastnostmi zboží a že toto plně odpovídá účelu a záměru, pro který zboží odebírá. Podrobné technické parametry jednotlivých výrobků dodavatele jsou vždy v aktuálním znění umístěny na veřejně dostupné webové prezentaci společnosti www.fros.cz a www.froseshop.cz nebo dostupné na vyžádání prostřednictvím emailu obchod@fros.cz .

2.3Má se za to, že smlouva má písemnou formu, jestliže byla uzavřena prostřednictvím emailové nabídky dodavatele a její akceptace odběratelem. Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

Článek 3

Kupní cena a platební podmínky

3.1Ceny zboží podle článku 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou uvedeny v cenících dodavatele platných ke dni uzavření smlouvy, které jsou vždy v aktuálním znění umístěny na veřejně dostupné webové prezentaci společnosti www.fros.cz a www.froseshop.cz nebo jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím emailu obchod@fros.cz. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, přičemž dodavatel je oprávněn k ceně zboží a služeb vyúčtovat rovněž DPH v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění.   

3.2Cenu za dodané zboží a služby je odběratel povinen uhradit dodavateli na základě řádného daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem. Podkladem pro vystavení faktury bude doklad o dodání zboží (dodací list). Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury činí alespoň 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura může být vystavena a doručena odběrateli rovněž elektronicky. V případě, kdy proti faktuře nebudou ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího odeslání vzneseny odběratelem námitky, má se za to, že závazek blíže specifikovaný ve faktuře co do důvodu a výše uznává. Odběratel je povinen akceptovat daňový doklad – fakturu – zaslaný dodavatelem odběrateli v elektronické podobě jako podklad na jeho úhradu.

3.3Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet dodavatele.

3.4Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli až 100% kupní ceny včetně DPH předem anebo požadovat v této výši zálohu anebo závdavek. Neuhradí-li odběratel zálohovou fakturu či předem vyúčtovanou část kupní ceny anebo závdavek řádně a včas, bere na vědomí, že o prodlení s takovou úhradou se prodlužuje dodací lhůta, která svědčí dodavateli pro přípravu zboží k odběru.

3.5Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupní cenu zboží k datu expedice zboží (odeslání odběrateli). Dokud není kupní cena zboží zcela uhrazena, není povinen zboží předat. V případě, kdy odběratel (kupující) odmítne zboží převzít aniž by mu bránily závažné důvody, má se pro účely fakturace za to, že zboží bylo dodavatelem řádně dodáno a dodavatel je oprávněn vystavit na zboží řádný účetní doklad a nárokovat kupní cenu a související náklady (např. náklady na uskladnění zboží či materiálu, cestovní náhrady a zmeškaný čas techniků při cestě). Zvláštními důvody bránícími převzetí zboží jsou takové, pro které není možné zboží užívat ke sjednanému účelu. Drobné vady nebránící užívání zboží nejsou důvodem, pro které by bylo možné odmítnout převzetí zboží.

3.6Odběratel není oprávněn proti pohledávce dodavatele vzniklé na základě smlouvy, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, provést jednostranný zápočet jakékoli své pohledávky vůči dodavateli.

 

Článek 4

Dodání zboží, přechod vlastnického práva, přechod odpovědnosti za škodu 

4.1Není-li dohodnuto jinak, místem dodání zboží je sídlo odběratele. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží.

4.2V případě, kdy je dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem jiné místo dodání zboží, zavazuje se odběratel převzít zboží na tomto místě, v předem dohodnutém termínu a čase.

4.3Odmítne-li odběratel při dodání zboží podepsat dodací list, není dodavatel povinen přenechat zboží odběrateli, je však oprávněn zboží vyúčtovat se všemi vzniklými náklady, jako by toto byly řádně dodáno. V takovém případě se postupuje dle článku 3.5 těchto podmínek.

4.4Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke zboží přechází z dodavatele na odběratele až okamžikem úplné úhrady kupní ceny. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jíž jsou tyto podmínky přílohou, ze strany dodavatele z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny, je dodavatel oprávněn odvézt si dodané zboží. To vše na náklady odběratele, jenž porušil své smluvní povinnosti vrátit k výzvě dodavatele zboží nebo jeho část či součást. 

4.5Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho předání a převzetí odběratelem. 

4.6Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost a zajistit vykládku dodávaného zboží. V opačném případě se na situaci hledí jako by odběratel odmítl bezdůvodně zboží převzít.

 

Článek 5

Odpovědnost za vady zboží

5.1Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží ve sjednaném množství a kvalitě s vlastnostmi vymíněnými odběratelem. V případě, kdy tyto nejsou sjednány, je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě pro ten který druh zboží. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží rovněž bez právních vad. 

5.2Odběratel je povinen provádět vstupní kontrolu dodávaného zboží podle množství, funkčních a jiných vlastností, jejichž existence je uzavřenou smlouvou předvídána. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží.  

5.3Dodavatel nese odpovědnost za všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Odpovědnost za skryté vady existující při předání a převzetí zboží na výrobcích zahrnuje odstranění všech vad anebo funkčních poruch na věci či její části, na které se odpovědnost vztahuje, a které se vyskytnou v průběhu doby, kdy lze odpovědnost za vady zboží existující při jeho převzetí uplatnit.

5.4Vady nebo funkční poruchy budou odstraněny dodáním ekvivalentní náhradní věci, opravou věci nebo slevou z ceny zboží. Dodavatel je oprávněn určit, jakým ze způsobů bude vada odstraněna při respektování pragmatičnosti zvolené varianty. Požadavek odběratele na způsob odstranění vady není pro dodavatele závazný. Dojde-li k výměně věci či její části, takto vyměněná věc či část věci se stává vlastnictvím dodavatele. Náklady na materiál, práci a jiné náklady s odstraněním vady související hradí dodavatel.

5.5Odběratel je povinen u dodavatele zboží reklamovat pro jeho skryté vady, jež existovaly již v okamžiku převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne předání a převzetí předmětného zboží.

5.6V případě, že odběratel do 2 let ode dne předání a převzetí předmětného zboží zjistí, že výrobek vykazuje vady, pro které nemůže výrobek řádně užívat, pak má dodavatel právo po písemném uplatnění nároku z odpovědnosti za vady určit mezi následujícími možnostmi uspokojení nároku odběratele vyplývajícího z vadného plnění poskytnutého dodavatelem:

5.6.1odstranění vad dodáním náhradní věci či náhradní části věci,

5.6.2dodání chybějící věci či chybějící části věci,

5.6.3odstranění právních vad,

5.6.4odstranění vad věci či vad části věci opravou věci či opravou části věci,

5.6.5poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo

5.6.6odstoupení od smlouvy 

5.7Sleva z ceny se vypočte jako rozdíl mezi cenou shodného výrobku obdobného stáří a opotřebení, jenž je bezvadný a cenou výrobku trpícího vadou, pro kterou je reklamován.

5.8Odběratel je povinen při uplatnění nároků vyplývajících z vad zboží dodržet následující podmínky a strpět následující omezení:

5.8.1odběratel je povinen ihned po zjištění závady vadnou věc či věc, jejíž část je vadná, přestat užívat a bezodkladně o vadě věci či vadě části věci zpravit dodavatele;

5.8.2odběratel je povinen zamezit zhoršování vady a vzniku škod;

5.8.3odběratel je povinen umožnit dodavateli kontrolu a opravu věci či části věci v provozovně dodavatele.

5.9Nesplnění povinností a nestrpění omezení v souvislosti s uplatněním nároku z vad věci a v souvislosti s opravou věci či opravou části věci (viz výše), má za následek zánik nároků odběratele vyplývajících z vadného plnění poskytnutého odběrateli dodavatelem.

5.10Odpovědnost za vady zboží může být po dodavateli uplatněna jen po předložení smlouvy a daňových dokladů, na jejichž základě došlo k převodu vlastnického práva z dodavatele na odběratele. Pak je zapotřebí, aby odběratel oznámil dodavateli, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje a také preferované nápravné opatření.