Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti FROS ZPS s.r.o. se sídlem: Těšínská 29746 01 Opava , IČ: 26803291, DIČ: CZ26803291, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26436.

I. Obecná ustanovení

1.            Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti FROS ZPS s.r.o.
(dále také jako “prodávající") a zákazníka (dále také jako kupující") při  dodávkách zboží ze
sortimentu internetového obchodu provozovaného společností FROS ZPS s.r.o. na adrese
www.recy.cz (dále jen ) “ Internetový obchod" zákazníkovi na základějeho objednávky.

2.            Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového
obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti FROS ZPS s.r.o. zašlou
prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.

3.            Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových
stránkách společnosti FROS ZPS s.r.o. na adrese www.recy.cz. Znění obchodních
podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném
rozsahu. Prodávající je v takovém  případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních
podmínek v textové podoběs viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou
lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří,
má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami
nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědětt. V takovém
případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn  obchodních
podmínek zákazníkovi se vztahuje  čl. IX. Těchto  podmínek.

4.            Veškeré vztahy mezi společností FROS ZPS s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito
všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník"). Spotřebitelem dle těchto všeobecných
obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje
zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

 

II. Objednávání zboží

1.            Objednávka muze být společnosti FROS ZPS s.r.o. doručena pouze prostřednictvím
Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových
stránkách společnosti FROS ZPS s.r.o. na adrese www.recy.cz.

2.            Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či  jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt
(telefon, fax nebo emailovou adresu).

b) druh objednávaného zboží podle Internetového obchodu, popřípadně také jeho popis.

c) Množství objednávaného zboží.

d) Adresu místa dodání zboží (nebude-Ii tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být
dodáno adresu sídla/bydliště kupujícího).

3.            Nebude-Ii objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou.
Společnost FROS ZPS s.r.o. se v takovém případěpokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k
odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem
doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti FROS ZPS s.r.o. se
objednávka považuje za úplnou.

4.            Společnost FROS ZPS s.r.o. potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické forměna
jím uvedenou emailovou adresu.

5.            Bezprostředněpo doručení úplné objednávky je společnost FROS ZPS s.r.o. povinna
zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladěnení,
popřípaděnení k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost FROS ZPS s.r.o.
zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-Ii dodání požadovaného zboží možné pouze v
delším dodacím termínu, společnost FROS ZPS s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

6.            Společnost FROS ZPS s.r.o. sdělí před uzavřením kupní smlouvy zákazníkovi, který je
spotřebitelem ve smyslu 419 občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která nejedná při své
podnikatelské činnosti, následující informace: (1) svou identifikaci a kontaktní údaje, (2) přesné
označení a popis kupovaného zboží, (3) jeho celkovou kupní cenu včetněvšech případných
souvisejících poplatků (4) způsob platby a dodání zboží, (5) informaci o možnosti odstoupení od
smlouvy a jeho případné reklamace

7.            Zákazník bere na vědomí, že společnostFROS ZPS s.r.o. není povinna s ním uzavřít kupní
smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní
podmínky.

III. Uzavření kupní smlouvy

1.            K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem
prostřednictvím Internetového obchodu společností FROS ZPS s.r.o.

 

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

1.            Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále
vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

2.            Ceny uvedené u zboží jsou bez  DPH .

3.            V kupní cenějsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

4.            Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového
obchodu. V případě, že došlo ke změněkupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještěnení
zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je společnost FROS ZPS s.r.o. povinna zákazníka,
který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové
kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě
oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-Ii konečná kupní cena
totožná nebo nižší, než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není
zpětněkupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí
objednávky .

5.            Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od
uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těhto výjimečných případech: zboží se
již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V
případně, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena
zpět na jeho účet nebo adresu.

6.            Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat
jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. Č. 89/2012, občanského
zákoníku.

7.            Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny
prodávajícímu takto:

·         hotově- dobírkou – při přibírání zboží od doručovatele; zboží kupující hradí v hotovosti
řidiči dopravní společnosti PPL, řidiči prodávajícího nebo při osobním odběru na výdejním místě.

·         platební kartou - při přebírání zboží od doručovatele PPL

·         bankovním převodem - na bankovní účet společnosti FROS ZPS s.r.o. před dodáním zboží na základě zálohového daňového dokladu

8.            Kupní cena se považuje za řádněuhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou
samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově
pracovníkovi přepravní firmy či na výdejním místě. Kupující může zboží převzít zásadněaž po úplném uhrazení jeho kupní ceny.

V. Podmínky dodání zboží

1.            Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 12  hodin budou expedovány následující den
přepravci (pokud je všechno zboží skladem za podmínky, kdy bude hrazeno při dodání zboží). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat. V případě bankovního převodu po připsání kupní ceny na účet prodávájícího.

2.            Objednávky přijaté v prrůběhu pracovního dne po 12. hodiněa dále objednávky přijaté mimo
pracovní dny budou expedovány přepravci ve lhůtě 48 hodin (pokud je všechno zboží
skladem za podmínky, kdy bude hrazeno při dodání zboží ). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat následující pracovní den.  V případě bankovního převodu po připsání kupní ceny na účet prodávájícího.

3.            Dodávka se provádí v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobůjeho doručení:

A. Služba PPL

Společnost PPL (dále také jako "zásilková služba") doručí zásilky do druhého pracovního
dne od převzetí zboží od prodávajícího, maximálněpak do dvou dnůod převzetí zboží od
prodávajícího.  Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou a domluví hodinu
dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen.
Poté bude objednávka zrušena.

B. Osobní vyzvednutí

Osobní vyzvednutí na adrese výdejního místa: Ostrava, U Cementárny 1180, v pracovní den Po-Pá 8:00- 15:00 hod.. Jakmile je zboží připraveno, kupující dostane od prodávajícího e-mail s potvrzením, že si
může zboží vyzvednout. Na vyzvednutí má kupující 3 (tři) pracovní dny, počínaje
následujícím pracovním dnem od obdržení potvrzení. Poté bude objednávky zrušena.

4.            Společnost FROS ZPS s.r.o. dodá zákazníkovi zboží ve lhůtěstanovené přepravcem uvedené v
potvrzení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží může být přepravcem
ve výjimečných případech odlišná od termínu uvedeného v potvrzení objednávky.

S. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

5. Společnost FROS ZPS s.r.o. vystaví zákazníkovi  daňový doklad, který bude
obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti

 

VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

1.            Práva a povinnosti společnosti FROS ZPS s.r.o.  a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti
FROS ZPS s.r.o.  za vady zboží se řídí příslušnými obecnězávaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a
násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského
zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti FROS ZPS s.r.o.  za vady zboží
zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

2.            Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat úplnost a prohlédnout si zboží. Nesprávné
množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned i převzetí zboží, v
případězasílání zboží prostřednictvím přepravce (PPL nebo jiný přepravce) pak co
nejdříve od zjištění závady. Reklamaci je kupující povinen reklamaci oznámit společnosti FROS ZPS s.r.o.  a je povinen v ní vady popsat, popřípaděuvést, jak se projevují.

3.            Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shoděs
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shoděs
kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to výměnou  vadné  věci, ev. má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl  nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.            Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-Ii se o
fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od
smlouvy odstoupit do 14 dnůode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k
doručení společnosti FROS ZPS s.r.o.. Odstoupení do smlouvy musí zákazník adresovat na adresu
sídla společnosti FROS ZPS s.r.o. Zboží musí být společnosti FROS ZPS s.r.o.  vráceno do 14 dnůode dne
odeslání odstoupení od smlouvy společnosti FROS ZPS s.r.o.

5.            Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost FROS ZPS s.r.o.  před uzavřením
smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případěnemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli i společnosti FROS ZPS s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických dúvodů
jej není možné vrátit.

6.            Společnost FROS ZPS s.r.o. je oprávněna do 5. pracovních dnůode dne obdržení vráceno zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali
vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnůode dne skončení
lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost  FROS ZPS s.r.o. , v případě, že je vrácené zboží v
pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost  FROS ZPS s.r.o.  není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od
smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

7.            Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradněna zbožízakoupené prostřednictvím
internetového obchodu www.recy.cz

8.            Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba dle platných právních
předpisů.

9.            Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České
republiky

10.          Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných
elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

 

VII. Ochrana osobních údajůa zasílání obchodních sdělení

1.            Ochrana osobních údajůzákazníka je poskytována zákonem č.. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.            Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy
prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy
elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadědalší údaje sdělené zákazníkem pro pořeby
prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako "osobní údaje"],

3.            Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajůprodávajícím, a to pro účely realizace práva
povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.            Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět
správněa pravdivěa že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změněve
svých osobních údajích.

5.            Zpracováním osobních údajůzákazníka muze prodávající pověřit  třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kroměosob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

6.            Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podoběautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podoběneautomatizovaným
způsobem.

7.            Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se
zpracováním osobních údajůmůže ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením
doručeným na adresu prodávajícího.

8.            Pro případ, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-Ii osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-Ii prodávající nebo zpracovatel žádosti, má
kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením
není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo.

9.            Požádá-Ii zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen
mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.

VIII. Doručování

1.            Nebude-Ii dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní stranědoručena písemně, a to elektronickou poštou. Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

2.            Zpráva je doručena:

·          v případědoručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí
pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·          v přpadědoručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,

·          v případě doručování osobně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též
odepřením převzetí zásilky, odepře-Ii adresát (popřípaděosoba oprávněná za něj zásilku
převzít) zásilku převzít,

·         v doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty
deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-Ii
k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení
nedozvěděl.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1.            Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahůsouvisejících s nákupem zboží z
Internetového obchodu www.recy.cz.

2.            Písemnou dohodou mezi společností  FROS ZPS s.r.o.  a zákazníkem může být užití jednotlivých
ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípaděužití všeobecných obchodních
podmínek jako takových, vyloučeno.

3.            Právní vztah společnosti  FROS ZPS s.r.o.  a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

4.            Pokud vztah mezi společnosti  FROS ZPS s.r.o.  a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí Českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecnězávazných předpisů.

5.            Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.

6.            V případěsporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Ministerstvo průmyslu a
obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní  řešení sporůpomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů.

7.            Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2015.