Reklamační řád

1. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od kupní smlouvy

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

2. Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:

Vystavte písemnou reklamaci, kde uvedete zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5-ti pracovních dní Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa, kam zašlete reklamované zboží).

Zašlete zboží na určenou adresu spolu s kopií písemné reklamace. Zboží zasílejte v odpovídajícím obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší provozovny. Při osobním podání reklamace je nutné zboží předat v odpovídajícím obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.

3. Neoprávněná reklamace zboží

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 700 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.

Za oprávněnou reklamaci nelze považovat následující případy:

  • různé odstíny výrobku v případě použitého stejného materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, je dáno přírodní povahou výrobku u některých výrobků z recyklovaného papíru.
  • různá váha jednotlivých kusů výrobku v balení.
  • drobná mechanická poškození obalu výrobku, která nemají vliv na kvalitu výrobku.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.5.2014.